chyba rename log -> year/log-year-month Naše poplatky - RRK - Revúcka realitná kancelária

Naše poplatky

Naše služby sú komerčné. Provízia za sprostredkovateľskú činnosť je stanovená buď percentom, alebo pevnou čiastkou z realizačnej ceny nehnuteľnosti. Realizačnou cenou sa rozumie kúpna alebo predajná cena, skutočne vyplatená.

V provízii je zahrnuté:

  1. Vypracovanie obrazovej a textovej dokumentácie k predmetu kúpy, predaja či prenájmu na základe osobnej prehliadky
  2. Inzercia nehnuteľnosti na predajnom mieste a v tlači. Internetová prezentácia je zdarma.
  3. Aktívne vyhľadávanie záujemcu v rámci SR
  4. Vypracovanie kúpnych (zámenných, darovacích) zmlúv
  5. Vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a jeho podanie na príslušný katastrálny úrad
  6. Dohľad nad finančným vyrovnaním
  7. Záverečné protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

Naša provízia pri kúpnej cene nehnuteľnosti:

cena nehnuteľnostiprovízia
do 1.000.000,- Sk3,5 %
1.000.000 - 3.000.000,- Sk3 %
nad 3.000.000,- Sk2,5 %

V prípade prenájmu, alebo podnájmu, je odmena v podobe provízie stanovená vo výške jedmomesačného nájomného.

Poplatky za vypracovanie súdno-znaleckého posudku, notárske poplatky za overenie podpisov účastníkov konania ako aj poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností hradí klient priamo jednotlivým úradom. Podklady k spomínaným úkonom vypracováva a vybavuje realitná kancelária, pričom táto činnosť je súčasťou dohodnutej provízie.