chyba rename log -> year/log-year-month Poskytované služby - RRK - Revúcka realitná kancelária

Poskytované služby

Nehnuteľnosti berieme do našej ponuky len na zmluvnom základe za vopred dohodnutých podmienok .Za všetky obchodné úkony, vykonané prostredníctvom našej spoločnosti, ručíme.

Pri uzatváraní zmluvného vzťahu nepožadujeme zálohu, takže pri neúspechu ponukového konania znáša náklady spoločnosť. Preto si vyhradzujeme právo k zmluve nepristúpiť, ak sú požiadavky predávajúceho nereálne, napr. požadovaná cena, termíny, podmienky a pod.

Čo môže očakávať klient od našej spoločnosti?

Ponúkame kompletný servis našej spoločnosti, t.j.- vyhľadanie kupujúceho a sprostredkovanie obchodu v mene klienta.

Pripravíme kúpnu zmluvu a vybavíme všetky náležitosti súvisiace s predajom, vrátane vkladu do katastra nehnuteľností. V prípade Vášho záujmu odhlásime Vás z odberu medií ( elek.energie, voda, plyn, atď.) ako aj vybavíme ďalšie Vaše požiadavky. Takto je klient zbavený nepríjemných starostí, komplikacií a rizík spojených s predajom nehnuteľnosti.

Od klienta očakávame, že prednesie svoje požiadavky, dodá potrebné podklady a doklady, a podpíše zmluvu o sprostredkovaní. Po úspešnom vyhľadaní kupujúceho sa podpíše kúpna zmluva, prevezme sa dohnutá suma a klient uhradí províziu našej spoločnosti za dohodnuté úkony.

Od okamihu podpisu zmluvy o sprostredkovaní klient do ďalšieho konania nezasahuje. Jednania a všetky kroky s tým spojene smerujúce k uzavretiu kúpnej zmluvy realizuje naša spoločnosť. Klient je prizvaný na konzultáciu pred podpisom zmluvy, aby bol oboznámený s dohodnutou cenou, spôsobom platby a podmienkami odovzdania nehnuteľnosti.

Naša spoločnosť pracuje diskrétne pri predaji nehnuteľností klienta - a to bez rizika, starostí a straty času. Vyplýva to z nasej znalosti trhu, skúsenosti a prístupu k širšej databáze potencionálnych kupujúcich. Meno klienta nezverejňujeme a kupujúci sa ho dozvie až pred uzavretím predaja.

Rozhodli Ste sa predať svoj nehnuteľný majetok cez našu spoločnosť?

Predať nehnuteľnosť prostredníctvom našej spoločnosti je možné len na základe zmluvy o sprostredkovaní, v ktorej sú zadefinované podmienky, za ktorých je možné predaj uskutočniť. Je to najmä predmet predaja, cena, termín do kedy sa má predaj uskutočniť a provízia.

Pred podpisom zmluvy o sprostredkovaní vykonáme obhliadku nehnuteľnosti, vrátane fotografického zdokumentovania jej stavu.

K uzavretiu zmluvy o sprostredkovaní je zo strany predávajúceho potrebné preukázať vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti. Ak je vlastníkov viac, každý z nich musí s predajom súhlasiť a stáť sa účastníkom zmluvného vzťahu. Spoluvlastníci, ak sa dohodnú, môžu kohokoľvek poveriť, aby v ich mene konal.

Vlastníctvo nehnuteľnosti sa preukazuje aktuálnym výpisom z katastra nehnuteľností (listom vlastníctva).

Ten si zabezpečíte na príslušnom katastrálnom úrade. V prípade, že nehnuteľný majetok je predmetom dedičského konania, nemôže byť predmetom predaja, darovania alebo uvalenia vecného bremena.

Ak je na nehnuteľný majetok uvalené vecné bremeno (zápisom v katastri nehnuteľností), vlastník s ním môže nakladať len so súhlasom subjektu, v prospech ktorého je vecné bremeno zriadené.

Ako postupovať, keď sa rozhodnete nehnuteľnosť kúpiť?

Ak vás zaujala nejaká nehnuteľnosť z našej ponuky a potrebujete viac informácií, radi Vás uvítame v našej spoločnosti. Všetky ďalšie kroky ,vrátane obhliadky nehnuteľnosti, dohodneme osobne alebo písomne.

Záujemcu o kúpu nešpecifikovanej nehnuteľnosti, ktorú nemáme v ponuke, až do odvolania registrujeme ako záujemcu. V prípade že sa požadovaná nehnuteľnosť objaví v ponuke, kontaktujeme záujemcu. S prípadnou transakciou nemá kupujúci žiadne výdavky voči našej spoločnosti.

Zabezpečujeme:
  • Kúpu, predaj a prenájom bytov, rod. domov, pozemkov, chát, chalúp, garáží, kancelárskych priestorov, podnikateľských objektov
  • Zápis vlastníckeho práva do katastra
  • Trhové ohodnotenie nehnuteľností
  • Poistenie nehnuteľností
  • Sťahovacie služby
  • Kúpu nehnuteľností formou hypotekárneho úveru, stavebného sporenia
  • Vypracovanie kúpnych, nájomných a darovacích zmlúv
  • Zámenných zmlúv a zmlúv o budúcich zmluvách
  • Vypracovanie znaleckých posudkov
  • Vypracovanie geometrických plánov a vytýčenie nehnuteľností